Dissociation och trauma

Även om det finns olika teorier, tolkningar och definitioner kring vad dissociation är, så är de flesta överens om att det handlar om tillstånd som för det mesta uppstår på grund av stark stress eller traumatiska händelser.

I modellen med det dissociativa spektrumet är utgångspunkten att det är ett försvar. En liknande tanke finns i teorin om strukturell dissociation, även om det där istället formuleras som att dissociationen finns kvar efter den traumatiska händelsen eftersom personligheten blivit delad och händelsen inte kunnat integreras. Det gemensamma är tanken att dissociationen finns för att skydda från överväldigande stark stress när vi upplever fara, hot och en utsatthet som är svår för oss att härbärgera.

Ett problem är att det inte finns någon gemensam definition av vad ett trauma är, men olika typer av dissociativa symptom är väldigt vanligt bland annat vid akut stressyndrom, PTSD och komplex PTSD. Det stämmer med uppfattningen att dissociation är ett försvar eller en mekanism som skyddar oss mot överväldigande stress, oavsett om händelserna definieras som trauman eller inte.


Dissociation och anknytning

Det verkar finnas ett samband mellan anknytningsskador och dissociation. Det är inget givet samband, att vara utan trygg anknytning leder inte automatiskt till att någon blir dissociativ, men det verkar öka tendensen att dissociera. Framför allt verkar tendensen öka när det rör sig om någon med desorganiserad anknytning.

En trygg anknytning innebär att ha en trygg bas i sitt liv, som det går att vända sig till när något svårt händer. Vid en desorganiserad anknytning är barnets trygga bas samtidigt någon som gör illa och utgör det största hotet, vilket skapar en känslomässigt omöjlig situation.

Som barn kan det vara omöjligt att lösa en situation genom att kämpa eller fly, eftersom den fysiska kraften är begränsad. I en hotfull eller våldsam situation finns då väldigt få alternativ att ta till när försvarsläget aktiveras. Därför kan dissociation vara det enda alternativ som finns kvar.

Andra orsaker

Dissociation behöver inte bero på trauman, utan kan ha andra orsaker. Framför allt depersonalisation och derealisation är ofta en del av en annan av en annan psykisk problematik, till exempel panikångest eller depression. Det kan också bero på användandet av droger.

Dissociation och psykos

Sambandet mellan dissociation och psykos är ganska komplicerat att förklara, men det viktigaste att säga är att dissociation inte är psykos. För det mesta verkar det handla om okunskap eller felbedömningar när dissociation tolkas som något psykotiskt.

Samtidigt finns det en överlappning av symptom, som kanske kan förklara varför det så lätt blir fel. Hörselhallucinationer är till exempel vanligt både vid DID och schizofreni. Det är dessutom vanligt att personer med psykos har dissociativa symptom, till exempel depersonalisering, derealisering och amnesi.

Förutom det råder det en oenighet kring vad som ska räknas som psykotiska symptom och vad som istället ska klassas som dissociation. Invaderande symptom vid PTSD (som flashbacks) kan klassas som båda delar, beroende på vem som står för tolkningen.

Dissociativ psykos

Det blir ännu mer komplicerat av att det finns något som heter dissociativ psykos. Det är en särskild form av psykos med hallucinationer som är präglade av dissociation. Vid en dissociativ psykos verkar personen oftare kunna uppleva en dubbel verklighet än vid andra typer av psykoser.

En dissociativ psykos verkar i stort sett motsvara det som tidigare kallats hysterisk psykos. Det finns också något som kallas dissociativ schizofreni, som då är en schizofreni som är väldigt färgad av dissociation. Eftersom diagnoserna skapats i olika tider och med olika tankar bakom är det svårt att veta om det rör sig om flera olika tillstånd eller bara olika sätt att se på samma sak. Klart är i alla fall att det finns dissociativa psykoser. Lika klart är det att det är ett missförstånd att det skulle vara samma sak som DID eller att all dissociation är psykotisk.

*

Det här är del av en förenklad och något redigerad version av den inledningstext som finns med i våra antologier. Vill ni läsa den ursprungliga texten eller se källor finns den här.

Mer om vad dissociation är finns här:

Via menyn går det att hitta ännu fler texter, boktips, filmtips och länkar till organisationer och andra som kan ha mer information om dissociation och närliggande ämnen.