Gul blomma

En kort förklaring

Dissociation betyder åtskilja eller splittra. I praktiken kan det betyda att upplevelser hålls undan från medvetandet. För det mesta beror dissociation på traumatisk stress, som uppstår vid händelser som är övermäktiga att handskas med. Då kan händelsen blockeras, till exempel så att en person upplever att hen befinner sig utanför sig själv eller ser det som händer på avstånd. Även minnet av händelsen blockeras, så det blir åtskiljt från personens vanliga medvetande.

Dissociation är ett försvar och ett skydd mot minnen och händelser som är hemska, skamfyllda eller känslomässigt överväldigande på annat sätt. Det kan uppstå vid till exempel övergrepp, våld, naturkatastrofer, krigshändelser eller i andra svåra situationer.

Även om dissociation kan vara ett funktionellt och viktigt skydd kan det göra att en händelse eller följder av den blir obegripliga, eller att det inte går att handla rationellt. Försvaret kan dessutom finnas kvar eller slå på vid stressande händelser senare i livet, som inte egentligen är farliga. Det kan påverka personens förmåga att fungera i vardagen.

Dissociation kan visa sig genom en mängd olika symptom, som alla handlar om att det uppstått störningar i samspelet mellan en persons minne, identitet, känslor, intryck, beteende och motorik.

Dissociation kan komma vid en enstaka händelse och gå över av sig själv, men kan också innebära symptom som kvarstår under lång tid, ibland under många år.

Förutom att dissociation kan bero på traumatisk stress kan dissociativa symptom vara del av en andra psykiska problem, till exempel är det vanligt vid panikångest, depression eller schizofreni. Även droganvändning kan göra att dissociation uppstår.

En kortfattad sammanfattning av olika dissociativa diagnoser finns här.

*

Källor:
Trauma, dissociation och DID på mind.se (besökt 25 oktober 2021)
Nationalencyklopedin, uppslagsord dissociation (besökt 25 oktober 2021)

Mer om vad dissociation är finns här:

Via menyn går det att hitta ännu fler texter, boktips, filmtips och länkar till organisationer och andra som kan ha mer information om dissociation och närliggande ämnen.