Personuppgiftspolicy för Om dissociation

Hantering av personuppgifter

Om dissociation behandlar personuppgifter för medlemmar i föreningen. Vi värnar om den personliga integriteten och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Information om hur du kontaktar oss finner du längst ner i denna policy.

Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Om dissociation.

Hur Om dissociation använder personuppgifter beror på innehållet i de kontakter du har med föreningen (se längre fram i denna policy). Genom att lämna dina personuppgifter till Om dissociation och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy.

Ändringar i villkoren meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Om dissociations webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Om dissociation lämnar inte ut personuppgifter till tredje man, undantag enbart då föreningen är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut, såsom t.ex. till polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott.

Ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter

Om dissociation samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka kontakter du har med föreningen. Hantering av gåvor, medlemskap, insamlingar och köp av varor sker i enlighet med fullgörande av avtal som rättslig grund.
Om dissociation använder personuppgifter för att

  • hantera ditt medlemskap i föreningen
  • fullgöra beställningar av t ex Antologin
  • leverera information kopplad till ditt medlemskap, eller annan relation med Om dissociation, som till exempel nyhetsbrev, kampanjer, kallelse till medlems- och årsmöte.
  • diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med medlemskap, leveranser mm.
  • kontakta dig för att optimera ditt medlemskap och informera dig om dina rättig- och skyldigheter.

Uppgifter som samlas in vid medlemskap, insamlingar, köp med mera

Om du registrerar dig för medlemskap i Om dissociation samlar vi in e-postadress, namn och eventuellt också övriga kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella uppgifter (folkbokföringsregistret). Som medlem kommer du att erhålla nyhetsbrev från Om dissociation med information och erbjudanden från föreningen. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och utskick. Du kan även närsomhelst välja att avsluta ditt medlemskap i Om dissociation genom mejl till föreningen.

Om dissociation gallrar personuppgifter i enlighet med vid tiden tillämplig lag. Det innebär t.ex. att föreningen raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger, t ex vid avslutat medlemskap.

Vid deltagande vid insamlingar, köp och gåvor samlar vi endast in personuppgifter som behövs för ändamålet.

Lagringstider

Om dissociation sparar alla de personuppgifter vi samlar in vid registrering av medlemskap i föreningen. Dessa sparas och lagras i medlemsregister till dess att medlemskapet avslutas. Vid köp av t ex Antologin, deltagande i insamlingar och vid gåvor lagras de uppgifter som lämnas endast under innevarande verksamhets- och budgetår.

Tekniska/organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Om dissociation vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”dataskydd som standard”. Föreningen utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för läckage mm.

Vi håller oss uppdaterade i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur föreningen arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR), medlemskap mm – kontakta gärna föreningen. Våra kontaktuppgifter: info@dissociation.nu

Kontaktuppgift till Datainspektionen vid klagomål

Har du klagomål på Om dissociations hantering av personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen. Aktuella kontaktuppgifter finner du på imy.se

Läs hela Dataskyddsförordningen:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen—fulltext/

Denna policy antogs av Om dissociation styrelse 2020


Personuppgiftshantering för stafettkontot på instagram.

Personuppgiftshantering för antologiprojektet.